Support and Maintenance Engineer With PowerShell Expertise (Cloud Manager System)

We welcome an Engineer with PowerShell and Microsoft 365 expertise. We expect technical- and process-wise ideas and best practices from our candidate. Our project is full of opportunities to brainstorm, you will be discussing with Customer pros and cons, define ways of resolving technical challenges

Ми запрошуємо інженера з досвідом роботи з PowerShell і Microsoft 365. Ми очікуємо від кандидата технічних і процесних рішень та впровадження найкращих практик. На нашому проєкті у тебе буде багато можливостей генерувати ідеї, обговорювати з Замовником плюси і мінуси рішень, визначати шляхи вирішення технічних проблем з подальшою їх реалізацією на практиці.
Якщо у тебе сильне аналітичне мислення, ти цікавишся PowerShell і хочеш взяти участь у відборі команди професіоналів, тоді ласкаво просимо до нашого проєкту!

Клієнт
Наш клієнт — компанія SkyKick, що базується в Сіетлі. Допомагаючи ІТ-провайдерам досягти успіху в хмарних рішеннях, SkyKick відіграє важливу роль у Microsoft Cosmos. Понад 20 000 IT-партнерів у понад 125 країнах покращують свої хмарні бізнеси за допомогою клієнта SkyKick.

Проєкт
Продукт називається Cloud Manager і призначений для полегшення та централізації керування різними хмарними підписками SaaS для малого та середнього бізнесу.

Основна мета проекту полягає в автоматизації типових ІТ-завдань, таких як підключення та відключення користувачів, скидання паролів і застосування політик безпеки, а також полегшення адміністрування Microsoft 365, Azure AD та багатьох інших програм SaaS, які використовуються клієнтами.
Sigma Software допомагає SkyKick у розробці інновацій. Однією з найважливіших частин, виконаних Sigma Software у рамках усього проекту, є розробка так званих конекторів – точок інтеграції до сторонніх додатків SaaS, таких як Microsoft 365, Dropbox, Slack, WebEx тощо.
Основна ідея нової підкоманди Cloud Manager під назвою «Контент-команда» полягає в тому, щоб мати більше «функцій з коробки» — широкий спектр готових скриптів PowerShell, які активно взаємодіють із конекторами, щоб вирішити багато різних, але типових сценаріїв. Основні дії полягають у створенні нових скриптів PowerShell, оновленні вже існуючих і підтримці їх в актуальному стані.
Рішення, розроблені цією командою, вирішуватимуть поширені ІТ-проблеми, з якими зустрічаються користувачі Cloud Manager, і надаватимуться методом відкритого коду, вимагаючи ретельного тестування та документації, що пояснить користувачам, як працює скрипт PowerShell.

Задачі
Створювати нові та оновлювати вже існуючі скрипти PowerShell
Підтримувати скрипти PowerShell в актуальному стані
Зрозуміти як оголошені або вже внесені зміни в екосистемі Microsoft 365 вплинуть на поточний продукт, і планувати/вносити відповідні зміни
Підтримувати корпоративні системи Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, безпеки, Microsoft Graph
Розробляти готові для клієнта командлети PowerShell у поєднанні з розлогими, зрозумілими для користувача визначеннями форм

Вимоги
Поглиблений досвід роботи зі скриптами PowerShell
Досвід розробки, впровадження та підтримки корпоративного рівня Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, безпеки, Microsoft Graph, включаючи таке:
Впровадження схем групової політики
Довірчі відносини
Директорії LDAP
Конфігурація та керування локальної та гібридної інфраструктури синхронізації
Проектування та впровадження хмарної міграції
Знання Security Graph
Знання життєвого циклу розробки ПЗ та практики кодування, у тому числі досвід роботи зі репозиторіями коду та процесами DevOps
Рівень англійської мови на рівні вище середнього

Буде плюсом
Розробка UI/UX (мінімум: HTML, форми)
Наявність сертифікацій Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) у двох з таких напрямків: Серверна інфраструктура, продуктивність, комунікації та Хмарна платформа та інфраструктура
_____________________________________________________________
We welcome an Engineer with PowerShell and Microsoft 365 expertise. We expect technical- and process-wise ideas and best practices from our candidate. Our project is full of opportunities to brainstorm, you will be discussing with Customer pros and cons, define ways of resolving technical challenges with their following implementation in practice.

If you have a strong analytical mindset, you are passionate about PowerShell expertise, and would like to participate in the selection of the skillful team of professionals, then welcome to our project!

CUSTOMER
Our Customer is a Seattle-based company named SkyKick. Helping IT providers be more successful in the cloud, SkyKick plays an important role in the Microsoft Cosmos. Over 20,000 IT partners in over 125 countries are accelerating their cloud businesses with our client SkyKick.

PROJECT
The product is called Cloud Manager and it is intended to facilitate and centralize management of different SaaS cloud subscriptions for small and medium-sized businesses.

The project’s main goal is to automate common IT tasks like on/offboarding users, password resets, and enforcing security policies as well as to facilitate the administration of Microsoft 365, Azure AD, and many other SaaS applications used by clients.

Sigma Software assists SkyKick in delivering their latest innovations. One of the most important parts done by Sigma Software in scope of the whole project is the development of so-called Connectors – integration points to 3rd party SaaS applications like Microsoft 365, Dropbox, Slack, WebEx, etc.

The main idea of the new Cloud Manager sub-team called “Content Team” is to have more “out-of-the-box functionality” – the wide range of predefined PowerShell scripts that are actively interacting with Connectors in order to tackle a lot of different, but typical scenarios. The main activities are to create the new PowerShell scripts, update the already existing ones, and keep them in up-to-date state.

Solutions developed by this team will address common IT challenges encountered by Cloud Manager users and will be delivered in an opensource-style method, requiring thorough testing and documentation that helps users explain how the PowerShell script works.

REQUIREMENTS
Advanced experience in PowerShell scripting
Experience in engineering, implementing, and supporting enterprise-level Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, security, Microsoft Graph including all the following:
Group policy design implementation
Trust relationships
LDAP directories
On-prem and hybrid sync infrastructure configuration and management
Cloud migration design, implementation
Security Graph
Knowledge of software development lifecycle and coding practices, including experience with code repositories & DevOps processes
At least Upper-Intermediate level of English

WILL BE A PLUS:
UI/UX development (minimum: HTML, Forms)
Certified as a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) in two (2) of the following: Server Infrastructure, Productivity, Communications and Cloud Platform and Infrastructure

RESPONSIBILITIES
Create new and update the already existing PowerShell scripts
Keep the PowerShell scripts in the up-to-date state
Understand how the changes announced or already done in Microsoft 365 Ecosystem will affect the current product and plan/make the corresponding changes
Support enterprise-level Microsoft 365, Active Directory, Exchange/EXO, security, Microsoft Graph
Develop client-ready PowerShell cmdlets coupled with rich, user-friendly form definitions

About Sigma Software

Sigma Software is a place where Nordic Traditions meet Ukrainian Spirit to create Superior Software. We combine the best practices and approaches from Swedish and Ukrainian cultures. Taking high demand for quality, minimal hierarchy, freedom of decision-making, and attention to every opinion from Swedes, as a Ukrainian company we demonstrate flexibility and dedication to every project and every customer.

We are IT consulting and software product company with development offices in Ukraine, Sweden, the USA, Canada, Poland, and Australia. We deliver smartest solutions to our customers in the areas of government, telecommunications, advertising, automotive, gaming, and others. Being a part of Sigma Group, one of the largest Nordic IT corporations, we are a global player with more than 5000 employees in 12 countries and over 1500 in Ukraine.

We work with startups, software houses, and enterprises providing the products and services that suit our clients the most. Company`s R&D centers are mastering the trending technologies and directions: Infotainment, AR/VR, Blockchain, Machine Learning, Data Science, Artificial Intelligence, and others.

Company website:
https://career.sigma.software/

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/

Job posted on 1 August 2022
27 views    5 applications


To apply for this and other jobs on Djinni login or signup.
  • Category: Sysadmin
  • PowerShell, Microsoft 365
  • English: Intermediate
  • 3 years of experience
  • maps_home_work Office/Remote of your choice
  • business_center Outsource
  • explore Ukraine
  • public Only candidates from Europe and Ukraine