Middle iOS Developer (offline)

Growe чекає на тих, хто прагне:

- Розробляти та підтримувати додатки iOS за допомогою SwiftUI для розробки інтерфейсу користувача;

- Використовувати Combine для обробки асинхронних подій;

- Співпрацювати з міжфункціональними командами для визначення, розробки та доставки нових функцій;

- Створювати unit-test код для забезпечення надійності, включаючи крайові випадки та зручність використання;

- Працювати над виправленням помилок і підвищенням продуктивності додатку.

 

Нам потрібен твій професійний досвід:

- Мінімум 3 роки досвіду роботи в комерційних проектах як iOS розробник;

- Глибокі знання SwiftUI та Combine;

- Вища освіта в галузі інформатики;

- Знання Objective-C (буде плюсом);

- Досвід використання різноманітних DI фреймворків;

- Досвід роботи зі сторонніми бібліотеками та API (AppsFlyer, GA тощо);

- Знання інших веб-технологій і стандартів UI/UX є плюсом;

- Тверде розуміння всього життєвого циклу мобільної розробки;

- Розуміння принципів дизайну та інтерфейсу Apple (буде плюсом);

- Досконале розуміння інструментів керування версіями коду, таких як Git.

 

Ми цінуємо:

- Відповідальність;

- Навички вирішення проблем, багатозадачність;

- Прагнення до навчання та саморозвитку.

 

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

- GROWE TOGETHER: Наша команда – наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;

- BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

 

Що ми пропонуємо?

- Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);

- 100 % оплачувані лікарняні;

- Оплачувана відпустка;

- Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);

- Бонусна система на основі OKR;

- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;

- Персональний план розвитку;

- Корпоративи та тімбілдінги;

- Безкоштовні обіди в офісі.

 

English version:

 

Growe welcomes those who are excited to:

- Develop and maintain iOS applications using SwiftUI for UI development;

- Utilize Combine to handle asynchronous events;

- Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features;

- Make unit-test code for robustness, including edge cases and usability;

- Work on bug fixing and improving application performance.

 

We need your professional experience:

- At least 3 years experience in commercial projects as an iOS developer;

- Higher education in Computer Science;

- Deep familiarity with SwiftUI та Combine;

- Experience with Objective-C (will be a plus);

- Experience with the usage of various DI frameworks;

- Experience with third-party libraries and APIs (AppsFlyer, GA, etc.);

- Knowledge of other web technologies and UI/UX standards is a plus;

- Solid understanding of the entire mobile development life cycle;

- Understanding of Apple's design principles and interface guidelines (will be a plus);

- Proficient understanding of code versioning tools such as Git.

 

We appreciate if you have those personal features:

- Responsibility;

- Problem-solving skills, multitasking;

- Aspiration for learning and self-development.

 

We are seeking those who align with our core values:

- GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;

- BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

 

What we offer:

- Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);

- 100 % paid sick leaves;

- Paid vacation;

- Annual salary review (based on performance);

- OKR-based bonus system;

- Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;

- Personal development plan;

- Corporate events and team-building activities;

- Free lunches at the office.