HR Digitalization Specialist (offline)

Growe чекає на тих, хто прагне:

- Працювати з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами для збору, аналізу бізнес-потреб та нагляду за плануванням, розробкою, тестуванням та впровадженням відповідних систем;

- Шукати можливості для автоматизації процесів у сфері HR;

- Співпрацювати з зовнішніми ІТ постачальниками для впровадження систем та допомоги у User Acceptance тестуванні;

- Продвигати та проводити регулярні огляди, щоб допомогти у підвищенні якості HR систем та усуненні недоліків;

- Оцінювати та використовувати інструменти для підвищення та збереження точності даних;

- Досліджувати та бути в курсі нових тенденцій у галузі HRIS;

- Брати участь та очолювати проекти, спрямовані на постійне покращення та розвиток.

 

Нам потрібен твій професійний досвід:

- Знання HRIS систем, включаючи ATS та CRM;

- Досвід роботи в області HR або ІТ-адміністрування;

- Вміння працювати з MS Excel (формули, зведені таблиці, звітність), Google Sheets;

- Розуміння основних процесів управління персоналом;

- Англійська мова — середній рівень та вище.

 

Ми цінуємо:

- Здатність до самоорганізації та багатозадачності;

- Високий рівень комунікативних навичок, як письмові, так і усні.

- Високі аналітичні здібності та увага до деталей.

- Навички вирішення проблем.

 

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

- GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;

- BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

 

Що ми пропонуємо?

- Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);

- 100 % оплачувані лікарняні;

- Оплачувана відпустка;

- Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);

- Бонусна система на основі OKR;

- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;

- Персональний план розвитку;

- Корпоративи та тімбілдінги.

 

English version:

 

Growe welcomes those who are excited to:

- Work with internal and external stakeholders to gather, analyze business needs, and oversee the planning, development, testing, and implementation of relevant systems;

- Find chances to automate HR processes;

- Cooperate with external IT vendors to implement systems and assist in User Acceptance testing;

- Promote and conduct regular reviews to aid in HR system upgrades and patches as needed;

- Assess and adopt tools to enhance and preserve data accuracy;

- Research and stay updated on new HRIS trends;

- Participate and lead projects aimed at continuous improvement and development.

 

We need your professional experience:

- Knowledge of HRIS systems, including ATS and CRM;

- Experience in an HR or IT administration role;

- Proficiency in MS Excel (formulas, pivot tables, reporting), Google Sheets;

- Understanding of fundamental HR processes;

- English — Intermediate and higher.

 

We appreciate if you have those personal features:

- Strong organizational and time management skills;

- Excellent communication skills, both written and verbal;

- Outstanding analytical skills and attention to detail;

- Problem-solving skills.

 

We are seeking those who align with our core values:

- GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;

- BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

 

What we offer:

- Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);

100 % paid sick leaves;

- Paid vacation;

- Annual salary review (based on performance);

- OKR-based bonus system;

- Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;

- Personal development plan;

- Corporate events and team-building activities.