RnD Specialist (offline)

Growe чекає на тих, хто прагне:

- Проводити комплексне дослідження ринку, включаючи аналіз географічних особливостей і тенденцій;

- Оцінювати сайти та стратегії конкурентів, а також визначати їхні сильні та слабкі сторони;

- Знаходити нові можливості для розширення та розвитку бізнесу;

- Взаємодіяти з іншими відділами для реалізації результатів досліджень і стратегій зростання;

- Готувати звіти на основі досліджень та аналізу для керівництва та стейкхолдерів;

- Відстежувати поточні та майбутні тенденції в галузі, щоб адаптувати стратегію розвитку.

 

Нам потрібен твій професійний досвід:

- 1+ рік досвіду як R&D Specialist або аналогічній посаді;

- Досвід роботи з нішею iGaming буде плюсом;

- Здатність обробляти та структурувати великі обсяги даних;

- Аналітичний склад розуму;

- Досвід проведення Market Research, Size and Demographics Research, Analysis of Competitors

- Рівень англійської — Upper-Intermediate.

 

Ми цінуємо:

- Увагу до деталей;

- Навички тайм-менеджменту;

- Сильні навички вирішення проблем;

- Креативність та інноваційність;

- Високий рівень навичок спілкування та співпраці.

 

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

- GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;

- BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

 

Що ми пропонуємо?

- Покриття податків;

- Медичне страхування та фінансова допомога;

- Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);

- 100 % оплачувані лікарняні;

- Оплачувана відпустка;

- Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);

- Бонусна система на основі OKR;

- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;

- Персональний план розвитку;

- Корпоративи та тімбілдінги;

- Безкоштовні обіди в офісі.

 

English version:

 

Growe welcomes those who are excited to:

- Conduct comprehensive market research, including analysis of geographic features and trends;

- Evaluate competitor sites and strategies, and identify their strengths and weaknesses;

- Find new opportunities for business expansion and development;

- Interact with other departments to implement research findings and growth strategies;

- Prepare reports based on research and analysis for management and stakeholders;

- Track current and future trends in the industry to adapt the development strategy.

 

We need your professional experience:

- 1+ years of experience as R&D Specialist or the similar position;

- Experience with the iGaming will be a plus;

- Ability to process and structure large amounts of data;

- Strong analytical skills;

- Experience in conducting Market Research, Size and - Demographics Research, Analysis of Competitors;

- Upper-Intermediate level of English.

 

We appreciate if you have those personal features:

- Attention to detail;

- Time management skills;

- Strong problem-solving skills;

- Creativity and innovation;

- High level of communication and collaboration skills.

 

We are seeking those who align with our core values:

-GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;

-DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;

-BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

 

What we offer:

-Tax coverage;

-Medical insurance & financial aid;

-Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);

-100 % paid sick leaves;

-Paid vacation;

-Annual salary review (based on performance);

-OKR-based bonus system;

-Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;

-Personal development plan;

-Corporate events and team-building activities;

-Free lunches at the office.

Similar jobs

Network Engineer at Kadium

Office: Ukraine, Remote: office countries


All jobs Growe