CRM Content Manager (Asia) (offline)

Growe чекає на тих, хто прагне:

- Створювати високоякісні, привабливі, переконливі та дієві CRM-тексти - електронні листи, SMS, дайджести, push-повідомлення, нагадування тощо, як орієнтовані на ефективність, так і на впізнаваність бренду;

- Вичитувати та редагувати тексти, надані штатними копірайтерами та фрілансерами, щоб забезпечити їхню синхронізацію та узгодженість відповідно до стилю бренд-контенту;

- Організовувати високоякісні переклади на різні мови, включаючи місцеві мови Індії;

- Забезпечувати регулярну звітність про ефективність створеного контенту та пропонувати ідеї щодо його покращення;

- Керувати бюджетуванням фріланс-контенту та надавати точну звітність;

- Підтримувати запити на копіювання для A/B та/або багатоваріантних тестів для оптимізації кампаній;

- Використовувати аналітичні звіти для точного налаштування тематичних рядків, копій, закликів до дії тощо для постійного вдосконалення;

- Регулярно відстежувати тренди контенту в CRM, переглядати контент конкурентів, генерувати цінні ідеї та перетворювати їх на план дій для постійного вдосконалення нашого контенту.

 

Нам потрібен ваш професійний досвід:

- 3+ роки досвіду роботи копірайтером / email-копірайтером / контент-менеджером / редактором в агентстві або на стороні клієнта (спортивний або гральний сектор буде перевагою);

- Розуміти бріфи CRM-кампаній і створювати привабливий та ефективний контент;

- Здатність працювати в режимі багатозадачності, розставляти пріоритети та організовувати кілька паралельних проектів;

- Захоплення спортом, зокрема крикетом, футболом і тенісом, є обов'язковою умовою (досвід написання або редагування контенту на спортивну тематику буде перевагою);

- Виняткові навички письма та коректури - вільне володіння англійською мовою (хінді буде перевагою);

- Здатність гнучко змінювати стиль письма, щоб охопити різні типи аудиторії;

- Здатність надихати клієнтів відкривати електронні листи з сенсаційними темами;

- Відмінне портфоліо робіт.

 

Ми цінуємо:

- Креативне мислення та увага до деталей;

- Націленість на результат, постійне прагнення до досконалості та пошук можливостей для тестування та навчання;

- Здатність швидко впроваджувати зворотній зв'язок, вдосконалюватися та ставати кращими;

- Ентузіазм та мотивація до дій для досягнення цілей, що виходять за рамки вимог.

 

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

- GROWE TOGETHER: Наша команда – наша головна цінність.

Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;

- BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

 

Що ми пропонуємо?

- Покриття податків;

- Медичне страхування та фінансова допомога;

- Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);

- 100 % оплачувані лікарняні;

- Оплачувана відпустка;

- Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);

- Бонусна система на основі OKR;

- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;

- Персональний план розвитку;

- Корпоративи та тімбілдінги;

- Безкоштовні обіди в офісі.

 

English version

 

Growe welcomes those who are excited to:

- Create high-quality, catchy, compelling, and actionable CRM copies that our clients love-emails, SMS, digests, push notifications, reminders, etc., both Performance and Brand Awareness-oriented content;

- Proofread and edit texts delivered by in-house copywriters and freelancers to ensure their synchronization and consistency following the Brand Content Style Guide;

- Arrange high-quality translations to multiple languages, including the local languages of India;

- Ensure regular reporting on the effectiveness of created content and come up with ideas to improve it;

- Manage budgeting of the freelance content activities and provide accurate reporting;

- Support copy requests for A/B and/or multivariate tests to optimize campaigns;

- Leverage analytics reporting to fine-tune subject lines, copy, CTAs, etc., to drive continuous improvement;

- Regular CRM content trends tracking, competitors’ content reviewing, generating valuable insights, and turning them into an action plan to improve our content continuously.

 

We need your professional experience:

- 3+ years’ experience as Copywriter / Email Copywriter / Content manager / Editor in the agency or on the client side (sports or gambling sector would be a plus);

- Ability to understand CRM campaign briefs and come up with catchy and effective content;

- Capacity to multitask, prioritize, and organize several concurrent projects;

- Passion for sports, including cricket, football, and tennis is a must (experience in writing or editing content dedicated to sports would be a plus);

- Exceptional writing and proofreading skills - Fluent English (Hindi would be a plus);

- Ability to flex writing style to reach multiple audience types;

- Ability to inspire customers to open emails with sensational subject lines;

- Excellent work portfolio.

 

We appreciate if you have those personal features:

- Creative thinking and attention to detail;

- Results driver, always striving for excellence and looking for opportunities to test and learn;

- Ability to quickly implement feedback, refine, and get better;

- Enthusiasm and motivation to take action to achieve goals beyond requirements.

 

We are seeking those who align with our core values:

- GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;

- DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;

- BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adopt today to win tomorrow.

 

What we offer:

- Tax coverage;

- Medical insurance & financial aid;

- Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);

- 100 % paid sick leaves;

- Paid vacation;

- Annual salary review (based on performance);

- OKR-based bonus system;

- Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;

- Personal development plan;

- Corporate events and team-building activities;

- Free lunches at the office.

Similar jobs

IT Copywriter (English) at Valii

Ukraine $600-1700

Creative Copywriter / Screenwriter / Scriptwriter at Gazer

Countries of Europe or Ukraine


All jobs Growe