CRM Manager (offline)

Запрошуємо тих, хто заряджений:
- Працювати як зі спортивними пропозиціями, так і з казино з фокусом на спорт;
- Інтерпретувати дані, аналізувати результати та розробляти рішення, які демонструють вплив та ефективність маркетингових програм життєвого циклу для всіх брендів;
- Керувати сегментацією клієнтів;
- Постійно шукати та тестувати нові промо-механіки;
- Керувати щотижневими дослідженнями конкурентів;
- Керувати багатоваріантними тестуваннями на різних аудиторіях;
- Запускати експерименти для визначення найбільш ефективних пропозицій для покращення KPI протягом життєвого циклу клієнта;
- Керувати on-site комунікаціями;
- Генерувати та тестувати гіпотези та підходи для загального покращення CRM-комунікацій;
- Працювати з клієнтською базою: сегментація та аналіз;
- Створювати, розробляти та оптимізувати послідовності комунікацій (Email/SMS/Push), а також тригерні та промо-розсилки;
- Проводити A/B тести сегментів, промо-механізмів та пропозицій;
- Співпрацювати з CRM-командою над складними завданнями;
- Створювати завдання для дизайнерів та контент-команди та підтримувати їх готовність.

Необхідний професійний досвід:
- Щонайменше один рік досвіду роботи в CRM-маркетингу (email-маркетингу);
- Досвід роботи з провайдерами послуг електронної пошти, CRM-системами та інструментами автоматизації кампаній є обов'язковим;
- Досвід створення комунікаційної стратегії та проведення рекламних акцій/кампаній;
- Досвід роботи в казино/беттингу та розуміння бонусних систем казино/беттінгу є великим плюсом;
- Англійська мова на рівні не нижче Intermediate.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я
- 100 % оплачувані лікарняні;
- Медична та фінансова допомога;
- Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут
- Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
- Річний перегляд заробітної плати;
- Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання
- Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
- Персональний план розвитку;
- Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям
- 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
- Гнучкий графік;
- Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

We invite those who are fired up to:
- Work with both sports and casino offers with a focus on sports;
- Interpret data, analyze results, and develop solutions that showcase the impact and performance of lifecycle marketing programs across all brands;
- Manage client segmentation;
- Continuously search and test new promo mechanics;
- Manage week-to-week competitors' research;
- Manage longitudinal and multi-variant testing across multiple audiences;
- Launch experiments to identify the most effective offers to improve KPIs through the client's lifecycle;
- Manage on-site communications;
- Generate and test hypotheses and approaches for general improvements of CRM Communications;
- Work with the clients’ base: segmentation and analysis;
- Create, develop, and optimize communication sequences (Email/SMS/Push), as well as triggered sends and promo send;
- Perform A/B tests on segments, promo mechanisms, and offers;
- Cooperate with the CRM team on complex tasks;
- Create tasks for the design and content team and maintain their readiness.

Essential professional experience:
- At least one year of experience in CRM marketing (email marketing);
- Experience in working with email service providers, CRM systems, and campaign automation tools is a must;
- Experience in creating a communication strategy and executing promotions/campaigns;
- Experience in casinos/betting and understanding of casino/betting bonus systems is a great plus;
- English level at least Intermediate.

We care of your:

Health
- 100% paid sick leaves;
- Medical insurance & financial aid;
- Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth
- Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
- Annual salary review;
- OKR-based bonus system.

Personal and professional growth
- Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
- Personal development plan;
- Feedback culture.

Work-life balance
- 20 working days of paid vacation;
- Flexible schedule;
- Corporate events and team-building activities.

About PMI team

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

Company website:
https://pmi.team

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/pm-international/

The job ad is no longer active
Look at the current jobs (Other) →.

  • Category: Other
  • English: Intermediate
  • 2 years of experience
  • Hybrid Remote
  • Product
  • Poland
  • Only candidates from Europe
  • Test task is needed