Ризик Менеджер / Risk Manager

Шукаємо Ризик Менеджера для впровадження та контролю комплексної програми управління ризиками компанії, оцінки та виявлення ризиків, які можуть перешкодити репутації, безпеці чи фінансовому розвитку холдингу. Ми розглядаємо кандидатів, які знаходяться в Україні або на Кіпрі.

Про компанію:

Міжнародний технологічний TECHIIA holding заснований наприкінці 2019 року та сьогодні об’єднує 10 бізнес-проєктів, ІТ продукти нашого холдингу використовуються в 80 країнах, а в нашій команді — більше 1000 експертів по всьому світу. TECHIIA визнано в ТОП компаній із кращими КСВ-практиками, інноваціями в роботі з працівниками, а його засновники визнані одними з кращих трансформаторів бізнесу. Фундація «Течія» нашого холдингу реалізує масштабні проєкти із благодійності.

Ми маємо досвід в галузях розробки програмного забезпечення, ІТ-продуктів, кіберспорту, медіа, виробництва сувенірної продукції преміум-класу та будівництва інфраструктурних об’єктів. Ми поєднуємо технології з сучасними бізнес-процесами, щоб допомогти нашим клієнтам отримати максимальний результат від застосування інновацій.

Про позицію:

Шукаємо Ризик Менеджера для впровадження та контролю комплексної програми управління ризиками компанії, оцінки та виявлення ризиків, які можуть перешкодити репутації, безпеці чи фінансовому розвитку холдингу. Ми розглядаємо кандидатів, які знаходяться в Україні або на Кіпрі.

Обов’язки:
- Впровадження системи управління ризиками, а також процесів та інструментів в компанії
- Створення процесу ERM (Enterprise Risk Management) на рівні операційної компанії (OpCo) з нуля
- Виявлення ризиків в операційній та фінансовій діяльності компаній
- Оцінка ризиків, визначення ймовірності та впливу їх виникнення в майбутньому
- Складання стратегії управління ризиками (трансфертне ціноутворення, управління активами, синхронізація ризиків у різних юрисдикціях, dac6, методологія «витягнутої руки», репутаційні ризики тощо)
- Встановлення методологій, процесів і політик, спрямованих на контроль та управління ризиками, розробка та аналіз заходів із запобігання ризикам
- Впровадження управління ризиками в процеси бюджетування та бізнес-планування
- Підготовка відповідної інформації, пов’язаної з ризиками, для представлення її комітетам на рівні OpCo та штаб-квартири
- Збір та аналіз документації, статистичних даних, звітів та тенденцій ринку пов’язаних з ризиками
- Перегляд та аналіз зовнішніх баз даних і відкритих ресурсів/реєстрів для оцінки ризиків для перевірки контрагентів (наприклад, кредитний реєстр, реєстр боржників із соціального страхування тощо) для оцінки ризиків
- Співпраця з менеджерами продуктів і проектів та іншими відділами
- Проведення тренінгів щодо вимог внутрішнього контролю та управління ризиками для працівників Компанії

Вимоги:
- 5+ років досвіду в управлінні ризиками (Risk Managmenet), відповідності (Compliance) або управлінні ланцюгом постачання (Supply Chain). В рамках міжнародної компанії або холдингових структур (500+ спеціалістів)
- Знання інструментів оцінки, методів контролю та управління ризиками та їх практичне впровадження в компаніях
- Практичний досвід роботи з аудитом та звітністю
- Відмінне володіння українською, англійською мовами
- Міжнародний досвід та досвід управління міжфункціональними зацікавленими департаментами, сторонами
- Досвід управління ризиками в різних локаціях (Україна, Кіпр, Америка, Гонконг тощо)
- Знання галузевих стандартів і правил відповідності
- Розуміння цілей і цінностей бізнесу, організації
- Володіння сертифікатом Professional Risk Manager (PRM) буде перевагою
- Розуміння процесів, пов’язаних із CIC, dac6, BEPS, AML тощо
- Здатність вибудовувати та керувати департаментом ризиків в майбутньому

Які переваги роботи в TECHIIA holding?
- Справедлива та горизонтальна корпоративна культура
- Покриття витрат на відрядження (віза, літак, проживання тощо)
- Офіс з комфортними умовами роботи в центрі Лімасола або лівому березі в Києві (неподалік метро Осокорки)
- Офіційне працевлаштування з соціальними пільгами по трудовому праву, чи ФОП контракт якщо ви знаходитесь в Україні
- 40-годинний робочий тиждень, робочий день з 9 до 6, пн-пт
- Відсутність політики дрес-коду та низький рівень бюрократії
- До 50% покриття витрат на спеціалізоване навчання
- У вас буде наставник і щоквартальні перегляди, які допоможуть вам досягти ваших цілей і завдань, а також особисті зустрічі з вашим прямим керівником для обговорення робочих процесів і багато іншого

English version:

About the company:

The international technological TECHIIA holding was founded at the end of 2018 and today it unites 10 business projects, ІТ products of our holding are used in 80 countries, and we have a team of more than 1000 experts all over the world. TECHIIA is included in the list of TOP companies with the best CSR practices and innovations in the work with employees, and its founders are the one of the best business transformers. TECHIIA foundation of our holding brings large-scale charity projects into life.

We have an expertise in the fields of software development, ІТ products, esports, media, production of souvenir goods of premium class and of construction of infrastructure objects. We unite technologies and modern business processes to help our clients get the maximum result from using innovations.

About the role:

We are looking for a Risk Manager to implement and control the company’s comprehensive risk management program, to assess and identify risks that may hinder the reputation, security or financial development of the holding. We consider candidates that are based in Ukraine or in Cyprus.

In this role, you will be responsible for:
- Implementing a risk management system as well as process and tools in the company
- Taking part in establishing ERM (Enterprise Risk Management) process at the operating company (OpCo) level from the scratch
- Identifying risks in the operational and financial activities of companies
- Assessing risks, determination of the probability and impact of their occurrence in the future.
- Drawing up a risk management strategy (transfer pricing, asset management, synchronization of risks in different jurisdictions, dac6, arm’s length methodology, reputational risks, etc.)
- Establishing methodologies, processes and policies focused on risk control and management, development and analysis of risk prevention measures
- Implementing risk management in budgeting and business planning processes
- Preparing relevant Risk related information to present it at OpCo and HQ level Committees
- Collecting and analyzing documentation, statistical data, reports and market trends related to risks
- Reviewing and analyzing external databases and open resources/registries for risk assessment to check counterparties (e.g. credit register, register of social security debtors, etc.) for risk assessment
- Cooperating with product and project managers and other departments
- Conducting trainings on the requirements of internal control and risk management for the company’s employees

You are a fit if you have:
- At least 5+ years of experience in Risk Management, Compliance, or Supply Chain Management. Within an international company or holding structures (500+ specialists)
- Excellent Ukrainian, English language knowledge on a fluent level
- International experience and cross-functional stakeholder management experience
- Experience in risk management in different GEO locations (Ukraine, Cyprus, America, Hong Kong)
- Knowledge of assessment tools, control, and risk management methods and their practical implementation in companies
- Practical experience with auditing and reporting
- Knowledge of industry standards and compliance regulations
- Understanding the goals and values ​​of the business, organization
- Possession of Professional Risk Manager (PRM) certification will be an advantage
- Understanding of processes related to CIC, dac6, BEPS, AML, etc.
- Ability to lead and manage department structural changes in the future
- Experience working with tight deadlines

We offer:
- Adequate and horizontal corporate culture
- Business travel cost coverage (visa, airplane, accommodation and etc.)
- Office with comfortable work conditions in the downtown of Limassol or Kyiv
- Official employment with labor law social benefits, or PE contract if base in Ukraine
- 40-hour work week, working day from 9 to 6, Mon-Fri
- No dress code policy and low level of bureaucracy
- Up to 50% expense coverage for specialized training
- You will have a mentor and quarterly reviews to help you meet your goals and objectives, as well as 1-to-1 meetings with your lead to discuss work processes and much more.

About TECHIIA Holding

TECHIIA Holding was founded in 2018 with the aim to bring to life innovative projects that contribute to the world’s progress. TECHIIA Holding employs more than 1000 high-class experts. Our professional areas are esports, IT-infrastructure and Software Development, IT-Integration, Venture investments and other.

Among TECHIIA projects are WePlay Esports, Enestech, j:Mind.Systems, EcoTechnoPark by TECHIIA, WP Merchandise, TECHIIA Construction and etc.

Our mission.

We have been united and led by one global mission – the creation of brand-new sustainable solutions leveraging the best practices in technologies and new media.

Company website:
techiia.com

DOU company page:
https://jobs.dou.ua/companies/techiia-holding/

Job posted on 5 September 2022
46 views    4 applications


To apply for this and other jobs on Djinni login or signup.
  • Category: Other
  • risk management, Compliance
  • English: Upper-Intermediate
  • 3 years of experience
  • maps_home_work Hybrid Remote
  • shopping_basket Product
  • explore Cyprus, Ukraine (Kyiv)